ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BROEDMIJ

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
 2. Ondernemer: de besloten vennootschap Olba B.V., h.o.d.n. Broedmij.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De onderneming wordt gedreven door de besloten vennootschap Olba B.V., Pasteurweg 3, 7741 LB Coevorden; telefoonnummer: 052-4581270; faxnummer: 052-4582330; info@olba.nl; BTW nummer NL8181.73.567(B01) KvK nummer 04037346.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden voordien langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Identiteit van de ondernemer

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding door Broedmij kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Hieronder valt mede het invullen van het online bestelformulier.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Broedmij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Broedmij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Broedmij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Broedmij kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Broedmij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Broedmij zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

Artikel 6 – Prijs

De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 – Verzending en levering

 1. Afnemer kan de gekochte producten afhalen aan de Pasteurweg 3 te Coevorden, dan wel opdracht geven tot verzending van het product.
 2. De leveringstermijn bedraagt dertig dagen. Deze termijn is evenwel indicatief en geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van deze termijn geeft geen recht op vergoeding, doch wel recht op ontbinding.

Artikel 8 – Montage

Montage van alle bestelde goederen dient door de koper te geschieden.

Artikel 9 – Betaling en wanbetaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van het product.
 2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
 5. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is dan een rente verschuldigd van 4% per maand of een deel van een maand in geval van consumentenkoop, 8% per maand of een deel van een maand in geval van niet-consumenten, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
 6. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incasso- praktijk gebruikelijk is, meer specifiek de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II voor niet- consumenten en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.
 7. Wanneer het een consument betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Facturering zal digitaal plaatsvinden. Indien koper facturering anders dan digitaal verlangt, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht. Broedmij behoudt zich het recht voor om facturering in voorkomende gevallen anders dan digitaal te verzorgen. Broedmij rekent elk e-mailadres in de correspondentie met koper als zijnde het adres waarop de factuur juist wordt ontvangen door koper.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Broedmij geleverde producten blijven eigendom van Broedmij totdat afnemer aan alle verplichtingen uit alle overeenkomsten inclusief de eventueel verschuldigd geworden kosten en rente aan Broedmij heeft voldaan.

Artikel 11 – Herroepingrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Broedmij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingrecht

 1. Broedmij sluit het herroepingrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
  1. die door Broedmij tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 14 – Klachten en gebreken

 1. Op afnemer rust de plicht om het product binnen zeven dagen na ontvangst te onderzoeken.
 2. Indien afnemer een klacht heeft dient de afnemer zulks binnen redelijke termijn na ontvangst van de goederen schriftelijk kenbaar te maken.
 3. Broedmij heeft recht op nader onderzoek van de klacht. Indien Broedmij de klacht erkent als een gebrek dan zal Broedmij naar eigen inzicht zorgdragen voor herstel of vervanging.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Broedmij voor rekening van de afnemer.
 5. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Broedmij.

Artikel 15 – Conformiteit en Garantie

 1. De door Broedmij te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Ne- derland zijn bestemd.
 2. Indien overeengekomen staat Broedmij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Op elektrische apparaten verleent Broedmij een garantietermijn van zes maanden.
 4. Aan Broedmij wordt bij elke klacht de mogelijkheid tot onderzoek van het product geboden.
 5. Mocht de afnemer beroep op de garantieregeling willen doen dan dient het product met aankoopbewijs / factuur aan Broedmij te worden toegezonden. Ongefrankeerde artikelen worden daarbij niet in onderzoek genomen.
 6. Een door Broedmij, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Broedmij kan doen gelden.

Artikel 16 – Uitsluiting garantie

 1. De in het vorige artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Broedmij, door afnemer of derden wijzigingen zijn aangebracht, 5 dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 3. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Broedmij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Broedmij, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Artikel 18 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 04037346.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Broedmij.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Broedmij.nl | 0524 - 582414 | Coevorden | Nederland